Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Vedtægter

§ 1 Navn
Stk. 1 Klubbens navn er Vikingeklubben Jomsborg, stiftet 31/12 1933 med hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1 Klubbens formål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver m/k på 15 år og derover.
Stk. 2 Man er medlem, når man har betalt kontingent eller er kontingentfri, har deltaget i en rundvisning på Jomsborg, og har fået udleveret sit nøglekort.
Stk. 3 Medlemmerne har pligt til at følge retningslinjerne i samværspolitikken. Sker dette ikke, kan bestyrelsen ekskludere et medlem.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i maj måned.
Stk. 2 Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. Beslutningen kan kun træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure - herunder myndighedspåbud. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til, hvordan en digital generalforsamling gennemføres på betryggende vis.
Stk. 3 Meddelelser om tid og sted for generalforsamlingen sker ved opslag på badeanstalten og på klubbens hjemmeside senest 2 måneder før generalforsamlingen.
Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden med bilag skal være offentliggjort ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:
 
Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af revisorpåtegnet regnskab
Indkommende forslag
Fremlæggelse af budget for det kommende år
Valg:
Valg af formand hvert andet år for en periode på 2 år
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år
Valg af 1 suppleant for en periode på 2 år
Valg af 1 intern revisor for en periode på 2 år
Valg af revisorsuppleant for en periode på 1 år
Eventuelt

Stk. 6 Afstemningsregler
Stemmeret har ethvert medlem, der er fremmødt på GF
Valg til bestyrelsen sker skriftligt. Andre afstemninger sker ved håndsoprækning medmindre mindst 25 mødedeltagere begærer skriftlig afstemning.
Ved alle afstemninger er simpelt flertal afgørende. Dog skal vedtægtsændringer ske med 2/3 flertal.
Stk. 7 Et medlem kan give fuldmagt til et andet medlem af foreningen. Et medlem kan højst repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt. Fuldmagten skal være afgivet på en af foreningen anvist måde.
Stk. 8 Der udarbejdes et referat undervejs, som godkendes af dirigenterne.


§ 5 Ledelsen
Stk. 1 Bestyrelsen leder foreningen mellem 2 generalforsamlinger.
Stk. 2 Bestyrelsen består af en formand og 8 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 3 Valgbar som formand, bestyrelsesmedlem, suppleant og intern revisor er medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 2 år.
Stk. 4 En suppleant indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems langvarige eller permanente forfald.
Stk. 5 Hvis formanden ikke sidder hele sin valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en formand indtil næste ordinære generalforsamling, hvor nyt formandsvalg finder sted. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke sidder hele sin valgperiode, indtræder en suppleant i perioden frem til den næste  generalforsamling.
Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg
Stk. 7 Bestyrelsen beslutter og vedligeholder klubbens samværspolitik
Stk. 8 Ved sæsonafslutning uddeles der vikingebrev til medlemmer, der efter mindst to års vinterbadning  anmoder bestyrelsen herom.
Stk. 9 Bestyrelsen, og alene denne, kan udnævne æresmedlemmer af klubben. Som baggrund for udnævnelsen skal ligge en ekstraordinær indsats for klubben. Et æresmedlem oppebærer livslangt medlemskab af klubben uden kontingentbetaling. Mens man er medlem af bestyrelsen, kan man ikke udnævnes til æresmedlem.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1  Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst 100 af medlemmerne overfor formanden fremsætter skriftlig anmodning derom.
Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodning og varsles ved opslag af dagsorden og bilag 3 uger før afholdelse.

§ 7 Økonomi
Stk. 1 Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar for generalforsamlingen
Stk. 2 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Følgende beslutninger skal dog forinden godkendes af generalforsamlingen:
          a. Optagelse af lån.
           b. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.
Der kan meddeles prokura til rorgængeren.
Stk. 3 Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.
Stk. 4 Ved anlægsarbejder på en forventet udgift over 1 million kr. kræves godkendelse af generalforsamlingen
Stk. 5 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen

§ 8 Opløsning af klubben
Stk. 1 Beslutning om opløsning af klubben skal tages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dage og højst 1 måneds mellemrum. Beslutningen om opløsning kan kun tages med 3/4 flertal af de fremmødte. Den første af de 2 på hinanden følgende GF skal være en ordinær GF.
Stk. 2 I tilfælde af klubbens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens beslutning til almennyttige eller kulturelle formål.

Senest revideret på generalforsamlingen 2. maj 2023

Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60